Zespół redakcyjny


Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Stanisław Mossakowski, Instytut Sztuki PAN

Z-ca redaktora naczelnego:

dr Joanna Stacewicz-Podlipska, Instytut Sztuki PAN

joanna.stacewicz-podlipska@ispan.pl

Sekretarz redakcji:

dr Dorota Kownacka-Rogulska, Instytut Sztuki PAN

dorota.kownacka-rogulska@ispan.pl

Redaktorzy naukowi:

Marta Boberska, Instytut Sztuki PAN

marta.boberska@ispan.pl

dr Dariusz Konstantynów, Instytut Historii Sztuki UG

d.konstantynow@ug.edu.pl

dr Izabela Kopania, Instytut Sztuki PAN

izabela.kopania@ispan.pl

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski (PL)

prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, Uniwersytet Warszawski (PL)

dr Agnieszka Morawińska (PL)

prof. dr hab. Stanisław Mossakowski, Instytut Sztuki PAN (PL)

prof. dr hab. Stefan Muthesius, University of East Anglia, Norwich (GB)

prof. dr hab. Arnold Nesselrath, Humboldt-Universität zu Berlin (DE)

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kijańczyk, Uniwersytet Gdański (PL)

prof. dr. Konrad Ottenheym, Universiteit Utrecht (NLD)

prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Uniwersytet Warszawski (PL)

Alberto Rizzi, L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Wenecja (IT)

prof. dr hab. Andrzej Rottermund (PL)

prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, Uniwersytet Warszawski (prof. emerit.) (PL)

dr hab. Beate Störtkuhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg (DE)

 

 

Rola redakcji:

Redakcja odpowiada za merytoryczną koncepcję czasopisma.

Redakcja wstępnie ocenia wszystkie zgłoszone teksty, a te, które nie spełniają wymogów czasopisma, odrzuca. Pozostałe artykuły redakcja przygotowuje do przesłania recenzentom (usuwa imię i nazwisko Autora, a także afiliację i wszelkie informacje pozwalające go zidentyfikować). Zanonimizowany artykuł redakcja wysyła recenzentom, których starannie dobiera, mając na uwadze względy merytoryczne, a także potencjalne konflikty interesów.
 Redakcja nie udostępnia Autorowi recenzji, natomiast przekazuje ewentualne uwagi recenzentów w formie zanonimizowanej. Jeśli tekst wymaga poprawek, redakcja przesyła go Autorowi wraz z uwagami recenzentów i redaktorów oraz z sugestiami zmian.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne. 


Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach. 


Redakcja odpowiada za przygotowanie tekstu do składu i do druku (redakcja techniczna, korekty).