Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

prof. dr hab. Stanisław Mossakowski, Instytut Sztuki PAN

Sekretarz redakcji:

Marta Boberska, Instytut Sztuki PAN
marta.boberska@ispan.pl

Redaktorzy naukowi:

dr Anna Kostrzyńska-Miłosz, Instytut Sztuki PAN
anna.kostrzynska-milosz@ispan.pl

dr Joanna Stacewicz-Podlipska, Instytut Sztuki PAN
joanna.stacewicz-podlipska@ispan.pl

dr Dariusz Konstantynów, Instytut Historii Sztuki UG
d.konstantynow@ug.edu.pl

Wojciech Boberski, Instytut Sztuki PAN
wojciech.boberski@ispan.pl

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Stanisław Mossakowski, Instytut Sztuki PAN
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, Instytut Historii Sztuki UW (prof. emerit.)
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Instytut Historii Sztuki UG

dr Agnieszka Morawińska 

Rola redakcji:

Redakcja odpowiada za merytoryczną koncepcję czasopisma i wstępnie ocenia wszystkie przesłane teksty, a te, które nie spełniają wymogów czasopisma, odrzuca. 


Pozostałe artykuły redakcja przygotowuje do przesłania recenzentom (usuwa imię i nazwisko autora, a także afiliację i wszelkie informacje pozwalające go zidentyfikować). Tak przygotowany artykuł redakcja wysyła dobranym merytorycznie recenzentom.
 Redakcja nie udostępnia autorowi recenzji, natomiast przekazuje mu ewentualne uwagi recenzentów w formie zanonimizowanej. 


Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne. 
Jeśli tekst wymaga dalszej pracy autora, redakcja przesyła mu go wraz z uwagami recenzentów i redaktorów oraz z sugestiami zmian. 


Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach. 


Redakcja odpowiada za przygotowanie tekstu do składu i do druku (redakcja techniczna, korekty).