Władysława Skoczylasa podróż do ZSRR


Abstrakt

Artykuł jest próbą rekonstrukcji przebiegu wizyty w Moskwie i Leningradzie (23 listopada – 7 grudnia 1933) sześcioosobowej grupy polskich artystów (Władysław Jarocki, Władysław Skoczylas, Tadeusz Pruszkowski, Xawery Dunikowski, Władysław Daszewski i Mieczysław Treter), a także analizy i kontekstualizacji czteroczęściowego artykułu Władysława Skoczylasa Sztuka w ZSRR, opublikowanego po powrocie z podróży na łamach „Gazety Polskiej”, będącego jednym z najważniejszych świadectw dotyczących polsko-radzieckich kontaktów w sferze sztuki.


Słowa kluczowe

Skoczylas Władysław (1883-1934); Polska-ZSRR – kontakty kulturalne 1918-1939; Polska – mecenat artystyczny państwa 1918-1939

Balcerak, Wiesław, red. Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1918-1939. Dokumenty i materiały, Warszawa: Książka i Wiedza, 1977.

Budurowycz, Bohdan B., Polish-Soviet Relations 1932-1939, New York-London: Columbia University Press, 1963.

Chlenova, Masha, „Innovative, Polemical, Dogmatic. The Case of Soviet Experimental Museum Displays in 1930-1933.” W Curatorial Challenges. Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating, red. Malene Vest Hansen, Anne Folke Henningsen, Anne Gregersen, 223-36, London: Roultledge, 2019.

Chlenova, Masha, „Soviet Museology During the Cultural Revolution: An Educational Turn, 1928-1933”, Histoire@Politique. Politique, culture, société. Revue électronique du Centre d'histoire de Sciences Po, 2017, nr 33: Image, Education and Communism in Germany and USSR in the 1920s and 1930s, red. Jérôme Bazin, Cécile Pichon-Bonin, Anastasia Simoniello, https://histoire-politique.fr/index.php?numero=33&rub=dossier&item=311 (dostęp 14 XI 2019)

Chlenova, Masha, „Staging Soviet Art: 15 Years of Artists of the Russian Soviet Republic, 1932-33.” October 147 (2014): 38-55.

Chmielewska, Agnieszka, W służbie państwa, narodu i społeczeństwa. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczypospolitej, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2006.

David-Fox, Michael, „From Illusory «Society» to Intellectual «Public»: VOKS, International Travel and Party-Intelligentsia Relations in the Interwar Period.” Contemporary European History, 11 (2002): 7-32.

David-Fox, Michael, Showcasing the great experiment. Cultural diplomacy and western visitors to the Soviet Union, 1921-1941, Oxford: Oxford University Press, 2011.

Konstantynów, Dariusz, „On the Reception of Soviet Art in Poland in the 1930s.” Centropa, 1 (2010): 31-45.

Malak, Kazimierz, Polsko-radzieckie stosunki kulturalne w okresie międzywojennym, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 1991.

Materski, Wojciech, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2005.

Pogonowska, Ewa, Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

Skoczylas, Władysław, „Sztuka w Z.S.R.R. I. Muzea i zbiory.” Gazeta Polska, 1933, nr 351, s. 3.

Skoczylas, Władysław. „Sztuka w ZSRR. II. Malarstwo, rzeźba, grafika i architektura.” Gazeta Polska, 1933, nr 356, s. 3.

Skoczylas, Władysław. „Sztuka w Z.S.R.R. III. Uczelnie, kooperatywy i stowarzyszenia.” Gazeta Polska, 1933, nr 358, s. 3.

Skoczylas, Władysław, „Sztuka w ZSRR. IV. Wystawa Armii Czerwonej i propaganda.” Gazeta Polska, 1934, nr 6, s. 3.

Skrzypek, Andrzej, Kronika koegzystencji. Zarys stosunków polsko-radzieckich w latach 1921-1939, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Wasilewska, Diana, „Spory krytyczne międzywojnia. Wystawa plastyki radzieckiej w Warszawie (1933 r.) – wokół dyskusji o socjalizacji sztuki.” W „Spojrzenie z ukosa”. Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej, red. Grażyna Pawlak, Anna Sobieska, 127-140, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2019.

Wasilewska, Diana, Mieczysław Treter, Estetyk, krytyk sztuki oraz „szara eminencja” międzywojennego życia artystycznego w Polsce, Kraków: Universitas, 2019.

Wisner, Henryk. Z historii stosunków kulturalnych polsko-radzieckich 1919-1939, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1987.

Yankovskaya, Galina, „The Economic Dimension of Art in the Stalinist Era: Artists’ Cooperatives in the Grip of Ideology and the Plan.” The Slavic Review, 4 (2006): s. 769-791.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-02


Konstantynów, D. (2020). Władysława Skoczylasa podróż do ZSRR. Biuletyn Historii Sztuki, 81(2), 275-328. https://doi.org/10.36744/bhs.319

Dariusz Konstantynów  d.konstantynow@ug.edu.pl
Instytut Historii Sztuki UG, Gdańsk  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2064-5677Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.