Jerzy Szymonowicz i Jan Reisner w Rzymie – obalenie mitów

artykuł recenzowany

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

mirka@romanica.gliwice.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Konrad Pyzel


Muzeum Historii Polski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5070-727X

Abstrakt

Artykuł omawia pierwszy etap artystycznej i społecznej kariery Jerzego Szymonowicza i Jana Reisnera, związany z ich edukacją w kręgu rzymskiej Akademii Świętego Łukasza. Na podstawie nieznanych do tej pory lub niewykorzystanych w pełnym zakresie materiałów archiwalnych, przechowywanych przede wszystkim w Archiwum Akademii Świętego Łukasza, autorzy przybliżają okoliczności konkursów, w których obaj artyści otrzymali pierwsze nagrody. Dzięki nakreśleniu szerokiego tła związanego z funkcjonowaniem i zasadami działania rzymskiej instytucji możliwe stało się obiektywne określenie wagi osiągnięć Szymonowicza i Reisnera, które w dotychczasowej literaturze przedmiotu były błędnie interpretowane i przeceniane.


Słowa kluczowe:

Jerzy Szymonowicz Eleuter Siemiginowski, Jan Reisner, Akademia Świętego Łukasza

Bernatowicz, Tadeusz. „Jan Reisner w Akademii św. Łukasza. Artysta a polityka króla Jana III i papieża Innocentego XI”. Roczniki Humanistyczne 68, nr 4 (2020): 159–191.
DOI: https://doi.org/10.18290/rh20684-10s   Google Scholar

Cubrzyńska-Leonarczyk, Maria. „«A la Reine». Szkic z dziejów lektur książkowych królowej Ludwiki Marii Gonzagi w warszawskim klasztorze Sióstr Wizytek”. Rocznik Biblioteki Narodowej 37-38 (2006): 281–302.
  Google Scholar

Gębarowicz, Mieczysław. Młodość i pierwsze prace Jerzego Eleutera Szymonowicza-Siemiginowskiego. Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1925.
  Google Scholar

Górczyk, Wojciech Jerzy. „Kościół i prepozytura bartolomitów w Węgrowie fundacji Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewody płockiego, w świetle materiałów z Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie”. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 11 (2019): 69–90.
  Google Scholar

I disegni di figura nell’Archivio Storico dell’Accademia di San Luca, redakcja Angela Cipriani, Enrico Valeriani, t. 1: Concorsi e Accademie del secolo XVII. Roma: Quasar, 1988.
  Google Scholar

Jank, Tomasz. Życie i twórczość malarska brata Adama Swacha (1668–1747). Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich, 2017.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. „Autoportret Siemiginowskiego”. Biuletyn Historii Sztuki 18, nr 1 (1956): 139–144.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. Barok w Polsce. Warszawa: Arkady, 1988.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. Jerzy Eleuter Siemiginowski malarz polskiego baroku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 1974.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. „Jan Reisner – zapomniany malarz i architekt”. Biuletyn Historii Sztuki 21, nr 1(1959): 70–83.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. „Stypendyści królewscy z Rzymie”. W: Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, redakcja Dominika Walawender-Musz, 108–114.Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013.
  Google Scholar

Karpowicz, Mariusz. Sztuka polska XVII wieku. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.
  Google Scholar

Ługowski, Piotr. „Carlo i Francesco Ceroniowie w świetle nowych źródeł archiwalnych”. Biuletyn Historii Sztuki 81, nr 3 (2020): 481– 497.
DOI: https://doi.org/10.36744/bhs.483   Google Scholar

Marconi, Paolo, Angela Cipriani, i Enrico Valeriani. „Archival notes concerning the architectural drawings of the seventeenth century, preseved in the St. Luke Academy in Rome”. W: Fantasy and Reality. Drawings from the Accademia Nazionale Di San Luca in Rome Concorsi Clementini 1700–1750. Museum of Art, the Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, December 6–23, 1981 – January 5–31, 1982 [and] Cooper-Hewitt Museum, the Smithsonian Institution's National Museum of Design, February 16 – May 9, 198, redakcja Hellmut Hager, Susan S. Munshower, 166–169. University Park: Pennsylvania State University, 1982.
  Google Scholar

Marconi, Paolo, Angela Cipriani, i Enrico Valeriani. I disegni di architettura dell’Archivio Storico dell’Accademia di San Luca, t. 2. Roma: De Luca, 1974.
  Google Scholar

Migasiewicz, Paweł. „Mieszczanin szlachcicem. Uwagi na temat kondycji społecznej malarza królewskiego Jerzego Szymonowicza Eleutera Siemiginowskiego”. Studia Wilanowskie 25 (2018): 159–272.
  Google Scholar

Modzelewska, Elżbieta, i Konrad Pyzel. „Jan Reisner i jego Kazanie Jana Chrzciciela z kościoła wizytek w Krakowie”. Studia Wilanowskie 25 (2018): 177–201.
  Google Scholar

Osiecka-Samsonowicz, Hanna. Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587–1696. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012.
  Google Scholar

Rafałowiczówna, Jadwiga. A z Warszawy nowiny te… Listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710–1720. Opracowanie Bożena Popiołek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.
  Google Scholar

Roccasecca, Pietro. „Teaching in the Studio of the Accademia del Disegno dei pittori, scultori e architetti di Roma (1594–1636)”. W: The Academia Seminars. The Accademia di San Luca in Rome, c. 1590–1635, redakcja Peter M. Lukehart, 123–160. Washington DC: National Gallery of Art, 2009.
  Google Scholar

Smoliński, Mariusz. „Progetti per il monumento di Giovanni III Sobieski a Roma”. Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente, redakcja Richard Bösel et al., 353–362, Roma: Viella Edizioni, 2014.
  Google Scholar

Szulc, Tadeusz. „Eques auratus w dawnej Rzeczypospolitej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 38 (1988): 59–97.
  Google Scholar

Treder, Michael. Esaias Reusner der Jüngere (1636–1679). Hamburg: Tabulatura Music publishing – Michael Treder, 2021.
  Google Scholar

Tygielski, Andrzej, i Andrzej Pośpiech. „Społeczna rola dworu magnackiego XVII–XVIII wieku”. Przegląd Historyczny 69, nr 2 (1978): 215–237.
  Google Scholar

Widacka, Hanna. Lew Lechistanu. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2010.
  Google Scholar

Ventra, Stefania. L’Accademia di San Luca nella Roma del secondo Seicento. Artisti, opere, strategie culturali. Firenze: Leo S. Olschki, 2019.
  Google Scholar

Zaucha, Tomasz. „Jerzy Eleuter Siemiginowski Szymonowicz (ok. 1660–ok. 1711). Matka Boska z Dzieciątkiem” (nr kat. 7). W: Geniusz baroku. Szymon Czechowicz 1689–1775, redakcja Andrzej Betlej, Tomasz Zaucha, 248, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-05-31

Cited By / Share

Sobczyńska-Szczepańska, M., & Pyzel, K. (2023). Jerzy Szymonowicz i Jan Reisner w Rzymie – obalenie mitów. Biuletyn Historii Sztuki, 85(1), 69–93. https://doi.org/10.36744/bhs.1283

Autorzy

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 
mirka@romanica.gliwice.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska –  mgr historii sztuki (UWr), mgr filologii hiszpańskiej (UWr), lic. filologii włoskiej (UŚ), dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (UWr). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na sztuce nowożytnej w Europie środkowo-wschodniej, zwłaszcza architekturze i malarstwie monumentalnym. Profesor uczelni w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Autorzy

Konrad Pyzel 

Muzeum Historii Polski Polska
https://orcid.org/0000-0002-5070-727X

Konrad Pyzel - historyk sztuki, socjolog, pracuje w Muzeum Historii Polski (od 2021), wcześniej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2008–2021). Główne obszary zainteresowań: malarstwo barokowe ok. 1700 roku, artyści na dworze Jana III Sobieskiego, awans społeczny malarzy XVII/XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Jerzego Szymonowicza Eleutera Siemiginowskiego i Jana Reisnera.Statystyki

Abstract views: 242
PDF downloads: 242


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.