Uwagi do artykułu: K. Kolendo-Korczak, Z. Michalczyk, M. Zgliński, W sprawie odnalezienia w Topilcu reliktów ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, Biuletyn Historii Sztuki, 2/2018


Abstrakt

Polemika dotycząca dyskusji o odkryciu reliktów ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na zarzuty postawione w artykule opublikowanym w Biuletynie Historii Sztuki 2/2018 przez Katarzynę Kolendo-Korczak, Zbigniewa Michalczyka, Marcina Zglińskiego, dotyczące pierwszeństwa w jego odkryciu.


Słowa kluczowe

Cerkiew Zwiastowania NMP; Supraśl; ikonostas

Jarząbkowska, Violetta, Spotkanie Pańskie, Ikonosfera. Zeszyty muzealne 2016, nr 5, s. 70.

Maroszek, Józef, Ikonostas supraski 1643, Białostocczyzna, 3, 1996, s. 8.

Mironowicz, Antoni, Dzieje monasteru supraskiego do połowy XVI wieku [w:] Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, opr. A. MIRONOWICZ, Białystok 2014, s. 12-15.

Sobieszczak, Piotr, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 12, z. 3: Województwo podlaskie. Powiat białostocki, red. Marcin Zgliński, Katarzyna Kolendo-Korczak, Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016, ss. 442, ilustracje, fotografie, mapy [w:] Studia Podlaskie, t. XXV, Białystok 2017.

Stawecka, Krystyna, Ikonostasy cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu, Ikonosfera. Zeszyty muzealne, 6, 2017, s. 34-64;

Stawecka, Krystyna, Najważniejsze zmiany w wyposażeniu cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu po wprowadzeniu unii brzeskiej, Latopisy Akademii Supraskiej, 8, 2017, s. 131-150.

Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle dokumentacji konserwatorskiej historia zniszczeń [w:] Elipis. Czasopismo Teologiczne katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 2017: 19, s. 139-147.

Ślesiński, Władysław, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Warszawa 1984, s. 187.

Tomalska, Joanna, Ikonostas cerkwi w Supraślu [w:] Supraśl 1913. Dokumentacja fotograficzna Józefa Jodkowskiego cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Warszawa 2016, s. 217.

Załęski, Wojciech, Kto i kiedy był wykonawcą supraskiego Ikonostasu? http://www.suprasl.org/dok/Ikonostas.pdf

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-02


Stawecka, K. (2020). Uwagi do artykułu: K. Kolendo-Korczak, Z. Michalczyk, M. Zgliński, W sprawie odnalezienia w Topilcu reliktów ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, Biuletyn Historii Sztuki, 2/2018. Biuletyn Historii Sztuki, 81(2), 331-337. https://doi.org/10.36744/bhs.320

Krystyna Stawecka  staweckakrystyna@gmail.com
Galeria Art Of the Icon, Białystok   PolskaAutor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.