PROCES RECENZJI


  • Złożone przez autorów artykuły są oceniane wstępnie przez kolegium redakcyjne. Na tym etapie zostają odrzucone teksty, które nie mają charakteru naukowego, nie spełniają kryteriów formalnych lub nie mieszczą się w profilu tematycznym pisma.
  • Do recenzji trafiają artykuły po kwalifikacji merytorycznej i formalnej, przed opracowaniem redakcyjnym.
  • Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości (tryb podwójnie ślepej recenzji), co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie znają swoich personaliów.
  • Teksty oceniane są przez dwóch pracowników naukowych, których redakcja dobiera pod kątem właściwych dla danego obszaru badawczego kompetencji, dokładając wszelkich starań, aby były to osoby spoza jednostki afiliowanej przez autora oraz aby między recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów.
  • Lista recenzentów współpracujących z redakcją opublikowana jest na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz w roku.
  • Recenzenci oceniają teksty, korzystając z formularza dostarczonego przez redakcję.
  • Recenzja musi zawierać konkluzję, w której recenzent rekomenduje przyjęcie albo nieprzyjęcie tekstu do druku.
  • W przypadku, gdy rekomendacje recenzentów są rozbieżne, redakcja może powołać trzeciego recenzenta lub zasięgnąć opinii członków Rady Naukowej.
  • Redakcja dba o zachowanie poufności i obustronnej anonimowości, gdy przekazuje autorom wskazówki recenzentów.
  • Ostateczną decyzję o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje na podstawie opinii recenzentów i w porozumieniu z Radą Naukową kolegium redakcyjne.

FORMULARZ RECENZJI