ETYKA PUBLIKACJI


 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ „BIULETYNU HISTORII SZTUKI”

 • Redakcja ocenia wartość naukową tekstów, dbając o równe traktowanie wszystkich autorów i przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji.
 • Redakcja dba o to, by na decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku nie wpływały żadne konflikty interesów.
 • Redakcja wybiera recenzentów tak, by możliwa była całkowicie bezstronna ocena zgłoszonych artykułów.
 • Redakcja dba o anonimowy charakter procesu recenzyjnego, a informacje na temat zgłoszonych tekstów przekazuje wyłącznie autorowi, recenzentom lub powołanym ekspertom.
 • W przypadku podjęcia decyzji o nieprzyjęciu tekstu do druku redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać.
 • Redakcja zobowiązana jest do odpowiedniej, zgodnej z zasadami Committee on Publication Ethics i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności autorskiej, redakcyjnej lub recenzenckiej.
 • O wszystkich przejawach nierzetelności naukowej (jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest authorship) redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucję, w której afiliowany jest autor).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW „BIULETYNU HISTORII SZTUKI”

 • Autor, zgłaszając tekst, gwarantuje, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw autorskich, niepublikowana i niezgłoszona do druku w innym wydawnictwie (oświadczenie autora do pobrania).
 • Autor zobowiązany jest ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem.
 • Autor zobowiązany jest ujawnić informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 • Jeżeli autor odkryje błędy albo przejawy naruszenia zasad rzetelności naukowej lub zasad etycznych w tekście już zgłoszonym do publikacji, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym redakcję.
 • Autor zobowiązany jest współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku.
 • Autor zobowiązany jest do uregulowania kwestii praw autorskich do materiału ilustracyjnego, jaki zamierza opublikować w swoim tekście. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW „BIULETYNU HISTORII SZTUKI”

 • Recenzent powinien jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku tekstu przesłanego mu do oceny, a także jeżeli z innych powodów chce wycofać się z procesu recenzyjnego.
 • Recenzenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
 • Recenzenci oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
 • Recenzenci starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
 • Recenzenci nie mogą wykorzystywać ocenianych tekstów do własnych celów.