My, widzowie // «We, the people»


Abstrakt

Tekst jest omówieniem książki Davida Wilesa Theatre and Citizenship: the History of a Practice (Cambridge 2011), której lektura inspiruje autora do rozważań dotyczących historycznego i aktualnego znaczenia praktyki teatralnej dla propagowania idei obywatelskich. Krytyczna refleksja inicjowana jest pytaniami odnoszącymi się do zmieniającego się charakteru więzi społecznych w dobie komunikacji cyfrowej. We współczesnej, zatomizowanej perspektywie społecznej postulowane przez Wilesa uznanie wspólnotowego charakteru estetycznego i etycznego doświadczenia teatralnego wydaje się w pewnej mierze archaiczne. Ma jednak istotne znaczenie z historycznego punktu widzenia, wskazując źródła przekonań dotyczących teatralności, które do dziś warunkują oczekiwania odbiorcze wobec sztuk widowiskowych. Historyczne prezentacje Wilesa stanowią punkt wyjścia do krytycznej dyskusji dotyczącej polityczności teatru i znaczenia sposobów jego organizacji instytucjonalnej.


Słowa kluczowe

historia; polityka; społeczeństwo; wspólnota; zaangażowanieAnderson, A. (1997) Wspólnoty wyobrażone: Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu (S. Amsterdamski, tłum.). Warszawa-Kraków: Znak – Fundacja im. Stefana Batorego.

Arendt, H. (1994). Między czasem minionym a przyszłym: Osiem ćwiczeń z myśli politycznej (M. Godyń, & W. Madej, tłum.). ( P. Śpiewak, wstęp i red.). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność (T. Kunz, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w Collège de France (M. Kowalska, tłum.). Warszawa: KR.

Galas-Kosil, A., & Olkusz, P. (red.) (2016). Struktura teatru a struktura spektaklu: wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia w wybranych krajach europejskich. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Jawłowska, A. (1987). Więcej niż teatr. Warszawa: PIW.

Limanowski, M. (1994). Rok polski i dusza zbiorowa. W: M. Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa (Z. Osiński, wstęp, wyb. i oprac.). Warszawa: IS PAN.

Wiles, D. (1997). Tragedy in Athens: Performance Space and Theatrical Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

Wiles, D. (2000). Greek Theatre Performance: an Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Wiles, D. (2011). Theatre and Citizenship: the History of a Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Dobrowolski, P. (2020) „My, widzowie // «We, the people»”, Pamiętnik Teatralny, 69(4), s. 181-192. doi: 10.36744/pt.609.

Piotr Dobrowolski  p.dobro@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8318-4295

Literaturoznawca, estetyk, teatrolog; pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problemami współczesnej estetyki teatru, literatury i sztuk wizualnych w perspektywie porównawczej, społecznej, performatywnej i krytycznej. Krytyk teatralny i literacki, komentator życia artystycznego, tłumacz, eseista. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, redaktor „Czasu Kultury”, stały współpracownik miesięcznika „Dialog” i portalu www.teatralny.pl, członek Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Ostatnia jego książka to Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej, Poznań 2019.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.