ETYKA PUBLIKACJI I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIERZETELNOŚCI


Pełna treść naszych ZASAD ETYKI PUBLIKACYJNEJ I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIERZETELNOŚCI do pobrania w języku polskim TUTAJ. Wcześniejsze wersje zasad dostępne są na dole strony.

Please, download full version of our PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT in English - HERE. For archival versions scroll down.

Na tej stronie przedstawiamy nasz kodeks etyczny zawierający najważniejsze zasady odoszące się do procesów redakcyjnych i recenzyjnych oraz autorstwa i publikacji. Definicje i szersze objaśnienia (dotyczące np. zarzutów nierzetelności, zasad postępowania odwoławczego i składania zażaleń, konfliktu interesów, kryteriów autorstwa) znajdują się we wskazanych powyżej „Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności", z którymi muszą się zapoznać i które muszą zaakceptować wszystkie osoby współpracujące z „Pamiętnikiem Teatralnym".

 „Pamiętnik Teatralny", w trosce o wysoki standard publikacji naukowych, oczekuje, że wszyscy będą przestrzegać zasad określonych w The European Code of Conduct of Research Integrity, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wiarygodności na wszystkich etapach i we wszystkich aspektach badań;
 • uczciwości w rozwijaniu, ewaluacji i upowszechnianiu badań;
 • szacunku i troski w stosunku do wszystkich stron zaangażowanych w badania;
 • odpowiedzialności za cały proces badawczy od pomysłu przez plan do publikacji rezultatów.

Redakcja stale pogłębia swoją wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie etyki redakcyjnej, recenzenckiej i wydawniczej z otwartością na nowe perspektywy etyczne. W naszych systematycznie aktualizowanych „Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadku nierzetelności” kierujemy się wskazówkami Committee on Publication Ethics (COPE) i odwołujemy się do dokumentów tej organizacji: https://publicationethics.org/. We wszystkich sprawach nieokreślonych w tym oświadczeniu stosowane będą wytyczne COPE, które redakcja śledzi na bieżąco. Kontakty dla osób zgłaszających uwagi i zastrzeżenia znajdują się na dole strony. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE ZESPÓŁ REDAKCYJNY „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Redakcja ocenia wartość naukową tekstów, dbając o równe traktowanie wszystkich autorek/ów i przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji.
 2. Redakcja dba o to, by decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku nie podlegała niepożądanym wpływom. Dlatego oczekuje, że autor/ka, redaktorki/rzy i recenzentki/ci ujawnią potencjalne konflikty interesów.
 3. Redakcja wybiera recenzentki/ów tak, by możliwa była całkowicie bezstronna ocena zgłoszonych artykułów.
 4. Redakcja dba o anonimowy charakter procesu recenzyjnego, a informacje na temat zgłoszonych tekstów przekazuje wyłącznie autorce/owi, recenzent(k)om lub powołanym ekspert(k)om.
 5. Redakcja zobowiązana jest do przestrzegania zasady poufności w całym procesie pracy nad zgłoszonymi tekstami, a w szczególności nikt nie może ich wykorzystywać do własnych celów w nieuprawniony sposób.
 6. Redakcja zobowiązana jest do odpowiedniej, zgodnej z zasadami COPE i wytycznymi Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności autorskiej, redakcyjnej lub recenzenckiej. Pierwszym krokiem zawsze jest prośba o wyjaśnienia.
 7. Wszytkie teksty poddawane są procedurze antyplagiatowej (Crossref Similarity Check). O udokumentowanych poważnych przejawach nierzetelności naukowej (jak plagiat, ghostwriting, gościnne/grzecznościowe autorstwo) redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucję, w której afiliowany/a jest autor/ka).
 8. Redakcja zawsze będzie skłonna do opublikowania polemik i odpowiedzi na polemiki, a także poprawek, wyjaśnień czy przeprosin. W przypadku konieczności wycofania już opublikowanego artykułu jego wersja elektroniczna zostanie odpowiednio oznaczona (z objaśnieniem).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTKI I RECENZENTÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

1. Recenzent/ka powinna/nien jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego jej/mu tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce się wycofać z procesu recenzyjnego. 

2. Recenzentki/ci zobowiązane/i są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów. 

3. Recenzentki/ci oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena, której celem jest wspieranie autorek/ów w doskonaleniu prac, powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie. 

4. Recenzentki/ci starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac. 

5. Recenzent/ka nie może wykorzystywać recenzowanego tekstu w innych celach niż recenzowanie. Informacje i pomysły uzyskane w procesie recenzowania są poufne i nie mogą być wykorzystywane przez recenzentkę/a we własnych celach. 

6. Recenzent/ka zgadza się na ujawnienie swojego nazwiska na publikowanej corocznie liście recenzentek/ów.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORKI I AUTORÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Autor/ka, zgłaszając tekst, gwarantuje, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw autorskich, niepublikowana i niezgłoszona do druku w innym wydawnictwie.
 2. Autor/ka zobowiązany/a jest ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem.
 3. Autor/ka zobowiązany/a jest ujawnić informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
 4. Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że wszystkie etapy badań zostały przeprowadzone rzetelnie pod względem etycznym i naukowym, zgodnie z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej oraz wytycznymi Kodeksu etyki w nauce PAN.
 5. Jeżeli autor/ka odkryje błędy albo przejawy naruszenia zasad rzetelności naukowej lub zasad etycznych w tekście już zgłoszonym do publikacji, zobowiązany/a jest jak najszybciej powiadomić o tym redakcję.
 6. Autor/ka zobowiązany/a jest współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku (odpowiada na uwagi recenzentek/ów i redakcji, wprowadza poprawki).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Wydawnictwo jest zobowiązane do zbierania i udostępniania redakcji czasopisma wszelkich skarg i zażaleń na czasopismo, redakcję i samo Wydawnictwo.
 2. Wydawca rozpatrzy odpowiednio wszystkie sprawy związane z etyką wydawniczą, które zostały skierowane do niego bezpośrednio.

KONTAKTY DLA ZGŁASZAJĄCYCH UWAGI I ZASTRZEŻENIA

W przypadku podejrzenia o jakiekolwiek  nieprawidłowości dotyczące autorstwa, recenzowania lub redagowania proces publikacji, do którego odnoszą się zarzuty lub wątpliwości zostanie zawieszony, a odpowiednie osoby poproszone o wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu decyzję podejmie redakcja. Jeśli zarzuty lub wątpliwości dotyczą osoby wchodzącej w skład redakcji, zostaje ona wyłączona z procesu decyzyjnego. Poszczególne etapy wyjaśniania sprawy przeprowadza się zgodnie z wytycznymi COPE. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące rzetelności wydawniczej Pamiętnika Teatralnego oraz zażalenia na postępowanie redakcji czy wydawcy należy kierować do dyrekcji Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk: ispan@ispan.pl. Wszelkie skargi i zażalenia związane z naruszaniem zasad etyki publikacyjnej będą w odpowiedni sposób rozpatrywane przez redakcję i/lub wydawnictwo. Zastrzeżenia należy przesyłać do redakcji: pamietnik.teatralny@gmail.com albo bezpośrednio do wydawnictwa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk: wydawnictwo@ispan.pl. W zależności od zgłaszanego problemu odpowiedź dyrektora instytutu, redaktorki naczelnej pisma lub przedstawiciela wydawnictwa jest udzielana na piśmie tak szybko jak to jest możliwe, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni. 

_______________________________
Archiwalne wersje ZASAD ETYKI PUBLIKACYJNEJ I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIERZETELNOŚCI można pobrać poniżej:
wersja 1.0, lipiec 2022 tutaj; wersja 2.0, październik 2022 tutaj; wersja 2.1, listopad 2022 tutaj.

The archival versions of the PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT can be downloaded below.
Version 1.0, dated July 2022 here; Version 2.0, dated October 2022 here; Version 2.1, dated November 2022 here.