ETYKA PUBLIKACJI I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIERZETELNOŚCI


Pełna treść naszych ZASAD ETYKI PUBLIKACYJNEJ I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIERZETELNOŚCI do pobrania w języku polskim TUTAJ. Wcześniejsze wersje zasad dostępne są na dole strony.

Please, download full version of our PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATMENT in English - HERE. For archival versions scroll down.

Na tej stronie przedstawiamy nasz kodeks etyczny zawierający najważniejsze zasady odoszące się do procesów redakcyjnych i recenzyjnych oraz autorstwa i publikacji. Definicje i szersze objaśnienia (dotyczące np. zarzutów nierzetelności, zasad postępowania odwoławczego i składania zażaleń, konfliktu interesów, kryteriów autorstwa) znajdują się we wskazanych powyżej „Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadkach nierzetelności", z którymi muszą się zapoznać i które muszą zaakceptować wszyscy autorzy, redaktorzy i recenzenci współpracujący z „Pamiętnikiem Teatralnym".

 „Pamiętnik Teatralny", w trosce o wysoki standard publikacji naukowych, oczekuje, że wszyscy autorzy i współpracownicy będą przestrzegać zasad określonych w The European Code of Conduct of Research Integrity, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wiarygodności na wszystkich etapach i we wszystkich aspektach badań;
 • uczciwości w rozwijaniu, ewaluacji i upowszechnianiu badań;
 • szacunku i troski w stosunku do wszystkich stron zaangażowanych w badania;
 • odpowiedzialności za cały proces badawczy od pomysłu przez plan do publikacji rezultatów.

Redakcja stale pogłębia swoją wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie etyki redakcyjnej, recenzenckiej i wydawniczej z otwartością na nowe perspektywy etyczne. W naszych systematycznie aktualizowanych „Zasadach etyki publikacyjnej i postępowania w przypadku nierzetelności” kierujemy się wskazówkami Committee on Publication Ethics (COPE) i odwołujemy się do dokumentów tej organizacji: https://publicationethics.org/. We wszystkich sprawach nieokreślonych w tym oświadczeniu stosowane będą wytyczne COPE, które redakcja śledzi na bieżąco. Kontakty dla osób zgłaszających uwagi i zastrzeżenia znajdują się na dole strony. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Redakcja ocenia wartość naukową tekstów, dbając o równe traktowanie wszystkich autorów i przeciwdziałając wszelkiej dyskryminacji.
 2. Redakcja dba o to, by decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku nie podlegała niepożądanym wpływom. Dlatego oczekuje, że autor, redaktorzy i recenzenci ujawnią potencjalne konflikty interesów.
 3. Redakcja wybiera recenzentów tak, by możliwa była całkowicie bezstronna ocena zgłoszonych artykułów.
 4. Redakcja dba o anonimowy charakter procesu recenzyjnego, a informacje na temat zgłoszonych tekstów przekazuje wyłącznie autorowi, recenzentom lub powołanym ekspertom.
 5. Redakcja zobowiązana jest do przestrzegania zasady poufności w całym procesie pracy nad zgłoszonymi tekstami, a w szczególności nikt nie może ich wykorzystywać do własnych celów w nieuprawniony sposób.
 6. Redakcja zobowiązana jest do odpowiedniej, zgodnej z zasadami COPE i wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce PAN, reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności autorskiej, redakcyjnej lub recenzenckiej. Pierwszym krokiem zawsze jest prośba o wyjaśnienia.
 7. Wszytkie teksty poddawane są procedurze antyplagiatowej (Crossref Similarity Check). O udokumentowanych poważnych przejawach nierzetelności naukowej (jak plagiat, ghostwriting, gościnne/grzecznościowe autorstwo) redakcja powiadomi właściwe podmioty (w tym instytucję, w której afiliowany jest autor).
 8. Redakcja zawsze będzie skłonna do opublikowania polemik i odpowiedzi na polemiki, a także poprawek, wyjaśnień czy przeprosin. W przypadku konieczności wycofania już opublikowanego artykułu jego wersja elektroniczna zostanie odpowiednio oznaczona (z objaśnieniem).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Recenzent powinien jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego mu tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce się wycofać z procesu recenzyjnego.
 2. Recenzenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
 3. Recenzenci oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena, której celem jest wspieranie autorów w doskonaleniu prac, powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
 4. Recenzenci starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
 5. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanego tekstu w innych celach niż recenzowanie. Informacje i pomysły uzyskane w procesie recenzowania są poufne i nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta we własnych celach.
 6. Recenzenci zgadzają się na ujawnienie swojego nazwiska na publikowanej corocznie liście recenzentów.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Autor, zgłaszając tekst, gwarantuje, że jest to praca oryginalna, nienaruszająca praw autorskich, niepublikowana i niezgłoszona do druku w innym wydawnictwie.
 2. Autor zobowiązany jest ujawnić udział wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad tekstem.
 3. Autor zobowiązany jest ujawnić informacje o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 4. Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, że wszystkie etapy badań zostały przeprowadzone rzetelnie pod względem etycznym i naukowym, zgodnie z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej oraz wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce PAN.
 5. Jeżeli autor odkryje błędy albo przejawy naruszenia zasad rzetelności naukowej lub zasad etycznych w tekście już zgłoszonym do publikacji, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym redakcję.
 6. Autor zobowiązany jest współpracować z redakcją w procesie przygotowania tekstu do druku (odpowiada na uwagi recenzentów i redakcji, wprowadza poprawki).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Wydawnictwo jest zobowiązane do zbierania i udostępniania redakcji czasopisma wszelkich skarg i zażaleń na czasopismo, redakcję i samo Wydawnictwo.
 2. Wydawca rozpatrzy odpowiednio wszystkie sprawy związane z etyką wydawniczą, które zostały skierowane do niego bezpośrednio.

KONTAKTY DLA ZGŁASZAJĄCYCH UWAGI I ZASTRZEŻENIA

W przypadku podejrzenia o jakiekolwiek  nieprawidłowości dotyczące autorstwa, recenzowania lub redagowania proces publikacji, do którego odnoszą się zarzuty lub wątpliwości zostanie zawieszony, a odpowiednie osoby poproszone o wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu decyzję podejmie redakcja. Jeśli zarzuty lub wątpliwości dotyczą osoby wchodzącej w skład redakcji, zostaje ona wyłączona z procesu decyzyjnego. Poszczególne etapy wyjaśniania sprawy przeprowadza się zgodnie z wytycznymi COPE. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące rzetelności wydawniczej Pamiętnika Teatralnego oraz zażalenia na postępowanie redaktorów czy wydawcy należy kierować do dyrekcji Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk: ispan@ispan.pl. Wszelkie skargi i zażalenia związane z naruszaniem zasad etyki publikacyjnej będą w odpowiedni sposób rozpatrywane przez redakcję i/lub wydawnictwo. Zastrzeżenia należy przesyłać do redakcji: pamietnik.teatralny@gmail.com albo bezpośrednio do wydawnictwa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk: wydawnictwo@ispan.pl. W zależności od zgłaszanego problemu odpowiedź dyrektora instytutu, redaktorki naczelnej pisma lub przedstawiciela wydawnictwa jest udzielana na piśmie tak szybko jak to jest możliwe, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni. 

_______________________________
Archiwalne wersje ZASAD ETYKI PUBLIKACYJNEJ I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIERZETELNOŚCI można pobrać poniżej:
wersja 1.0, lipiec 2022 tutaj; wersja 2.0, październik 2022 tutaj.

The archival versions of the PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT can be downloaded below.
Version 1.0, dated July 2022 here; Version 2.0, dated October 2022 here.