Zespół redakcyjnyRedaktorka naczelna:
dr hab. Ewa Partyga, Instytut Sztuki PAN
ewa.partyga@ispan.pl

Sekretarz redakcji:
dr Anna Chojnacka, Instytut Sztuki PAN
anna.chojnacka@ispan.pl

Redaktorzy naukowi:
dr Emilia Olechnowicz, Instytut Sztuki PAN
emilia.olechnowicz@ispan.pl

dr Daniel W. Pratt, PhD, McGill University, Department of Languages, Literatures, and Cultures
daniel.pratt@mcgill.ca

mgr Stanisław Godlewski, Instytut Sztuki PAN
stanislaw.godlewski@ispan.pl

dr Zofia Ziemann, Uniwerstytet Jagielloński, Kraków
zofia.ziemann@uj.edu.pl

 

Rola redakcji:
Redakcja odpowiada za merytoryczną koncepcję czasopisma i wstępnie ocenia wszystkie przesłane teksty, a te, które nie spełniają wymogów czasopisma, odrzuca. 


Pozostałe artykuły redakcja przygotowuje do przesłania recenzentom (usuwa imię i nazwisko autora, a także afiliację i wszelkie informacje pozwalające go zidentyfikować). Tak przygotowany artykuł redakcja wysyła dobranym merytorycznie recenzentom.
Redakcja nie udostępnia autorowi recenzji, natomiast przekazuje mu ewentualne uwagi recenzentów w formie zanonimizowanej. 


Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne. 
Jeśli tekst wymaga dalszej pracy autora, redakcja przesyła mu go wraz z uwagami recenzentów i redaktorów oraz z sugestiami zmian. 


Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach. 


Redakcja odpowiada za przygotowanie tekstu do składu i do druku (redakcja merytoryczna i techniczna, korekty).