DLA RECENZENTEK I RECENZENTÓW


Prosimy, by wszystkie osoby recenzujące artykuły dla  Pamiętnika Teatralnego przeczytały i zaakceptowały "Zasady etyki publikacyjnej i postępowania w przypadku nierzetelności" w pełnej wersji, którą można pobrać TUTAJ.

Poniższe zasady pochodzą z naszego kodeksu etycznego, który jest częścią wspomnianego wyżej dokumentu:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTKI I RECENZENTÓW „PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO”

 1. Osoba recenzująca powinna jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego jej tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce wycofać się z procesu recenzyjnego.
 2. Osoby recenzujące zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
 3. Osoby recenzujące oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena, której celem jest wspieranie autorek/ów w doskonaleniu prac,
  powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
 4. Osoby recenzujące starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
 5. Osoba recenzująca nie może wykorzystywać recenzowanego tekstu w innych celach niż recenzowanie. Informacje i pomysły uzyskane w procesie recenzowania są poufne i nie mogą być wykorzystywane we własnych celach.
 6. Osoba recenzująca zgadza się na ujawnienie swojego nazwiska na publikowanej corocznie liście.

KRYTERIA OCENY TEKSTU:

 • Oryginalność ujęcia tematu na tle stanu badań;
 • Celowość podjęcia problemu badawczego;
 • Adekwatność metodologii i sposób jej wykorzystania;
 • Umiejętność wykorzystania archiwaliów (jeśli są wykorzystywane);
 • Konstrukcja tekstu;
 • Logika argumentacji i precyzja wywodu;
 • Styl i poprawność językowa.

Formularz recenzyjny (do pobrania)

Opis naszej procedury recenzyjnej znajduje się TUTAJ.