CFP: Nie u siebie

2022-10-11

 

Refleksja nad festiwalizacją kultury w XX i XXI wieku jest wielowątkowa i obszerna, a sprzecznych ocen tego zjawiska – bardzo wiele. Międzynarodowe festiwale artystyczne przyczyniały się zarówno do globalizacji i glokalizacji trendów kulturowych, jak i do wzmacniania myślenia o sztuce w kategoriach narodowych. Festiwalowe praktyki czasami rozszczelniały i przesuwały polityczne i kulturowe granice, czasami zamrażały hierarchie i utrwalały stereotypy. Festiwalowe spotkania były często okazją do zmiany/poszerzenia perspektywy dla osób w nich uczestniczących. Dlatego w naukowych dyskusjach na temat festiwali ścierały się rozmaite interpretacje dialogu, transferu i mobilności kulturowej, interkulturowości i transkulturowości, a także potencjału festiwali w procesie generowania zmian estetycznych i instytucjonalnych.

Zapraszamy do refleksji nad artystycznymi, etycznymi i politycznymi aspektami udziału konkretnych twórczyń i twórców w międzynarodowych festiwalach teatralnych, tanecznych i performatywnych. Propozycje zagadnień, które można podjąć:

  •       sposoby kształtowania i funkcjonowania festiwalowych „wspólnot interpretacyjnych”;
  •       procesy rekontekstualizacji spektakli w ramach/dzięki międzynarodowej recepcji na festiwalach;
  •       rola festiwalowych doświadczeń w twórczości (i przebiegu karier) artystek, artystów i zespołów (studia przypadków);
  •       rola festiwali w kształtowaniu hierarchii artystycznych;
  •       modele krytyki festiwalowej;
  •       sztuka festiwalowej porażki;
  •       praktyki festiwalowe w kontekście krytyki instytucjonalnej.

TERMINY: Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim lub angielskim (3000 znaków; do abstraktu można dołączyć zarys bibliografii) do 15 XI 2022 na adres: pamietnik.teatralny@gmail.com.

Pełne teksty (25000–40000 znaków) zgłaszać należy przez stronę internetową do 31 I 2023.