Negocjowanie granic

2021-06-10

W teatrze i widowiskach od wieków problematyzowane są szeroko rozumiane granice: kulturowe i językowe, społeczne, klasowe i genderowe, estetyczne i etyczne. Praktyki teatralne i performatywne służyły akcentowaniu, utrwalaniu i uszczelnianiu różnie pojmowanych granic albo ich kwestionowaniu, przesuwaniu czy demontażowi. Zapraszamy do krytycznej refleksji nad historycznymi i współczesnymi zjawiskami w dziedzinie teatru, widowisk i performansu, w których kategoria granicy odgrywa istotną rolę. Prosimy o nadsyłanie abstraktów (1500–2500 znaków; do abstraktu można też dołączyć zarys bibliografii) do 10 sierpnia 2021 na adres: pamiętnik.teatralny@gmail.com. Pełne teksty (25000–40000 znaków) zgłaszać należy przez stronę internetową do 30 listopada 2021.

Proponowane obszary zagadnień:

  1. Migracje, transfer kulturowy, strefy kontaktu, mobilność kulturowa w praktykach teatralnych, performatywnych i krytycznoteatralnych różnych epok.
  2. Pogranicza i przestrzenie niedomknięte jako pole działań teatralnych i performatywnych.
  3. Przekraczanie/poszerzanie granic społecznych, genderowych, estetycznych w teatrze i performansie różnych epok.
  4. Granice (które dzielą), progi (które łączą), węzły, sploty – stara i nowa humanistyka w poszukiwaniu języka problematyzującego zagadnienie negocjowania granic.

Kwalifikacja tekstów do druku będzie dwuetapowa. Na podstawie abstraktów (termin nadsyłania: 10 sierpnia 2021) zaprosimy wybranych autorów i autorki do przygotowania pełnych tekstów (termin nadsyłania 30 listopada 2021), które zostaną poddane standardowej procedurze recenzyjnej. Teksty, które w wyniku procedury recenzyjnej zostaną przyjęte do druku, publikować będziemy w 2022 roku.