Sajewska, Dorota. 2021. „Toward Theatrical Communitas”. Pamiętnik Teatralny 70 (3), 15-56. https://doi.org/10.36744/pt.846.