DLA RECENZENTA


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW „KWARTALNIKA FILMOWEGO”

 • Recenzent powinien jak najszybciej poinformować redakcję, jeżeli dostrzega możliwość konfliktu interesów w przypadku oceny przesłanego mu tekstu, a także jeżeli z innych powodów chce wycofać się z procesu recenzyjnego.
 • Recenzenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności w całym procesie oceny tekstów.
 • Recenzenci oceniają teksty obiektywnie, powstrzymując się od subiektywnych i personalnych uwag. Ocena powinna zawierać precyzyjnie sformułowane uzasadnienie.
 • Recenzenci starają się wskazać miejsca, w których nie umieszczono odpowiednich przypisów czy informacji bibliograficznych. W miarę możliwości zgłaszają redakcji ewentualne podobieństwo tekstu bądź jego fragmentu do opublikowanych prac.
 • Recenzenci nie mogą wykorzystywać ocenianych tekstów do własnych celów.

KRYTERIA OCENY TEKSTU:

 • Oryginalność ujęcia tematu na tle stanu badań
 • Celowość podjęcia problemu badawczego
 • Adekwatność metodologii i sposób jej wykorzystania
 • Umiejętność wykorzystania archiwaliów
 • Konstrukcja tekstu
 • Logika argumentacji i precyzja wywodu
 • Styl i poprawność językowa

FORMULARZ RECENZYJNY DO POBRANIA