Loska, K. (2016). Buddyzm i kino (prolegomena). Kwartalnik Filmowy, (96), 41–51. https://doi.org/10.36744/kf.2137