(1)
Loska, K. Buddyzm I Kino (prolegomena). kf 2016, 41-51.